Stowarzyszenie


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków zwyczajnych uchwałą Zarządu podjętą w terminie dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu podjętą w terminie dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia zostanie przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.