Realizacja zadań


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) organizowanie wszelkich imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów,

b) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

d) organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,

e) działalność reklamową,

f) inne działania realizujące cele statutowe,

g) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania,

h) organizację zajęć sportowych dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

i) utworzenie ośrodka informacji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

j) pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów,

k) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

I) fundowanie stypendiów, m) dopłaty do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla najuboższych.