Statut


Tekst jednolity

STATUT Stowarzyszenia

pod nazwą

Stowarzyszenia Sportu i Turystyki „Jedno Serce”

  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwały z dnia 04.02.2014r.Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sportu i Turystyki „Jedno Serce”

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE SPORTU I TURYSTYKI „ JEDNO SERCE” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej STOWARZYSZENIE „JEDNO SERCE”.

 

§2

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo  o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 4. Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej  ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

§3

 

 1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizyczny i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać medale i wyróżnienia, które będą przyznawane wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

§4

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą , według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o rozpoczęciu, zakończeniu, zwieszeniu oraz podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej jest Zarząd.

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działania pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

RODZIAŁ II

 

 

§7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

a)    promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a także wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

b)   promowanie i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

c)    tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym,

d)   rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

e)    tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji,

f)     wspieranie i promowanie młodych talentów sportowych,

g)    organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych,

h)   organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

i)     pomoc finansowa i organizacyjna w szkoleniu drużyny RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki,

j)     organizowanie imprez charytatywnych,

k)   tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

l)     szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej,

m)  propagowanie zasad fair-play,

n)   przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,

o)    promocja i organizowanie wolontariatu;

p)   wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej

 

§8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

a)    organizowanie wszelkich imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów,

b)   prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

c)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

d)   organizowanie festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia,

e)    działalność reklamową,

f)     inne działania realizujące cele statutowe,

g)    współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania,

h)   organizację zajęć sportowych dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

i)     utworzenie ośrodka informacji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

j)     pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów,

k)   występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

l)     fundowanie stypendiów,

m)  dopłaty do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla najuboższych.

§9

 

1. Stowarzyszenie Sportu i Turystyki „Jedno Serce” prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

 

a) Działalność nieodpłatna obejmuje:

-pomoc finansową wspierająca kluby piłkarskie, domy dziecka, przedszkola, szkoły (94.99)

– promocję i organizację festynów  dla dzieci i dorosłych (93.21 Z)

– organizację turniejów sportowych (93.11 Z)

b) Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia  należy:

– Sprzedaż przedmiotów darowizny (kubki, breloczki, itp.) na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego,(PKD 47.62 Z)

 

 

 

 

RODZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,

b)   wspierających,

c)    honorowych.

 

 

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków zwyczajnych uchwałą Zarządu podjętą w terminie dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu podjętą w terminie dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków honorowych uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 

§12


 1. Decyzja odmawiająca wpisu powinna być sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia. Decyzję tę doręcza się wnioskodawcy listem poleconym. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w zakresie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienie wniosku o ponowne rozpoznanie podania w terminie czternastu dni od dnia odebrania decyzji odmownej. Decyzja wydana na skutek ponownego rozpoznania podania jest ostateczna.

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)   zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

c)    korzystania ze wszystkich urządzeń i obiektów sportowych pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia

 

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a)    aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

b)   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    regularnego opłacania składek.

 

§13

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

a)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)   zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych władzach stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§14

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,

b)   wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały, po uprzednim upomnieniu:

–        z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

–        z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,

–        z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

–        z powodu nieusprawiedliwionego niewywiązywania się przez członka wpierającego z zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej,

c)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)    utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.

 1. Uchwała Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia doręczana jest zainteresowanemu listem poleconym w terminie 7 dni od daty jej powzięcia.
 2. Od Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1)   Walne Zebranie Członków,

2)   Zarząd,

3)   Komisja Rewizyjna.


 

§16

 

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

 

§17

 

 1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)    Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)   Złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

c)    Odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3/ głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

 

Rozdział V

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

 

§18

 

 1. Walne Zebranie Członków  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)   z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 3 lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  1. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)   z inicjatywy własnej,

2)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.

 

§19

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)    określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b)   uchwalanie zmian statutu,

c)    uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,

d)   wybór i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia, jak i ich członków,

e)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

f)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

g)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

h)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

i)     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Rozdział VI

 

ZARZĄD

 

 

§20

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz .
 2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez zebranie założycielskie.

 

§21

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a)    realizowanie celów Stowarzyszenia,

b)   realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d)   reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz,

e)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

f)     ustalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich,

g)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)   przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

i)     sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

j)     podejmowanie uchwał o rozpoczęciu, zakończeniu, zwieszeniu oraz podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej.

 

 

 

Rozdział VII

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

§22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 6. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powoływany jest przez zebranie założycielskie.

 

§23

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   występowanie do Zarządu z wnioskami,

c)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia

d)   zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

e)    składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

f)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,

g)    wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

h)   branie udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym

 

 

Rozdział VIII

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§24

 

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich

b)   darowizn

c)    spadków

d)   zapisów

e)    dochodów z własnej działalności

f)     dochodów z majątku stowarzyszenia

g)    ofiarności publicznej

h)   środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Rozdział IX

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

 

§25

 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§26

 

Stowarzyszenie nie może:

a)    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)   przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)    wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d)   dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§27

 

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 3. Uchwalenie zmiany statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

§28

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001r. nr 79 poz. 855).